#

قوانین استرداد پرواز

شرکت هواپیمایی شناسه نرخی تا 12 ظهر 3 روز قبل پرواز تا 12 ظهر روز قبل پرواز تا 3 ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل از پرواز
 ایران ایر ایران ایر J,C,Y,V,S 30 % 30 % 60 % 60 % 60 %
Q,M,O,N,L,X,I,K 30 % 30 % 60 % 60 % 60 %
شرکت هواپیمایی شناسه نرخی تا 12 ظهر 3 روز قبل پرواز تا 12 ظهر روز قبل پرواز تا 3 ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل از پرواز
 آسمان آسمان Y, V, S, U, R, X, Q, N, T, M 40 % 40 % 60 % 60 % 60 %
D,I,Z,A 30 % 30 % 50 % 50 % 50 %
L,K,H,B 50 % 50 % 70 % 70 % 70 %
E 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
شرکت هواپیمایی شناسه نرخی تا 12 ظهر 3 روز قبل پرواز تا 12 ظهر روز قبل پرواز تا 3 ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل از پرواز
 قشم ایر قشم ایر A,R,Y 30 % 40 % 60 % 60 % 70 %
V,M,Q 40 % 50 % 60 % 60 % 70 %
K,N,L 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
شرکت هواپیمایی شناسه نرخی تا 12 ظهر 3 روز قبل پرواز تا 12 ظهر روز قبل پرواز تا 3 ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل از پرواز
 تابان تابان Y,R,V,Z,L,M,A,YK 20 % 30 % 40 % 50 % 50 %
I,P,F,K,D,N 20 % 30 % 40 % 50 % 50 %
B,W,J,S,O,Q,E,U,H,X 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
شرکت هواپیمایی شناسه نرخی تا 12 ظهر 3 روز قبل پرواز تا 12 ظهر روز قبل پرواز تا 3 ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل از پرواز
 کاسپین کاسپین RE, RD, RH, RB, RF, R, PB, PF, P, HF, H, SF, S, X, NB, NF, N, WB, WF, W, QD, QH, QB, QF, Q, ZD, ZH, ZB, ZF, Z, J, JF, JB, JH, JD 30 % 30 % 50 % 50 % 50 %
M 40 % 40 % 70 % 70 % 70 %
K,KF,L,LF,LB,LH 50 % 50 % 80 % 80 % 80 %
V,A,F,U,D,IF,IB,IH,IE,I 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
شرکت هواپیمایی شناسه نرخی تا 12 ظهر 3 روز قبل پرواز تا 12 ظهر روز قبل پرواز تا 3 ساعت قبل از پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل از پرواز
 زاگرس زاگرس Z, X, F, ZD, ZF, ZI, ZL, XD, XF, XI, XL, FD, FF, FI, FL, FN, FQ, FS, FU, FW, FH, ZH 10 % 15 % 20 % 30 % 30 %
I,T,U,A,ID,IF,TD,TF,UD,UF,AD,AF 15 % 20 % 30 % 40 % 40 %
B,D,E,S,BD,BF,BI,DD,ED,EF 25 % 30 % 40 % 50 % 50 %
M,N,ND,R,RD,MD,ND,RF 35 % 40 % 50 % 70 % 70 %
H,Q,L,QD,HD,LD 45 % 50 % 60 % 80 % 80 %
P,V,Y,K,PD,VD,VF,YD,KD 50 % 100 % 100 % 100 % 100 %
W,WF,WD,WI 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
شرکت هواپیمایی شناسه نرخی تا 12 ظهر 3 روز قبل پرواز تا 12 ظهر روز قبل پرواز تا 2 ساعت قبل از پرواز از 2 ساعت قبل از پرواز
 کارون کارون همه کلاس ها 30 % 30 % 50 % 65 %
شرکت هواپیمایی شناسه نرخی تا 24 ساعت قبل از پرواز تا 3 ساعت قبل از پرواز از 3 ساعت قبل از پرواز
 آتا آتا همه کلاس ها 30 % 50 % 60 %
شرکت هواپیمایی شناسه نرخی تا 24 ساعت قبل از پرواز از 24 ساعت قبل از پرواز
  کیش ایر کیش ایر J,C,Y,H,V,D,R,A,B,P 20 % 40 %
Q,M,N,L,O,S,K,X 25 % 50 %
U 100 % 100 %
شرکت هواپیمایی شناسه نرخی تا 12 ظهر 3 روز قبل پرواز تا 12 ظهر روز قبل پرواز تا 3 ساعت قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل از پرواز
ماهان ماهان S,X,T,V,Q,P,R,Y,B,BH 10 % 10 % 30 % 50 %
L 15 % 15 % 40 % 50 %
I 20 % 20 % 40 % 50 %
W,WA,WW,N,WQ 20 % 20 % 50 % 70 %
C,CC 30 % 30 % 40 % 70 %
U 90 % 90 % 95 % 95 %
شرکت هواپیمایی شناسه نرخی تا 72 ساعت قبل از پرواز تا 4 ساعت قبل از پرواز از 4 ساعت قبل از پرواز
معراج معراج B,B1,B2 30 % 40 % 60 %
H,H1,H4,H7 20 % 30 % 50 %
Y,Y1,Y2,Y3 40 % 50 % 70 %
P,P1 100 % 100 % 100 %
M,M3 20 % 30 % 50 %
شرکت هواپیمایی شناسه نرخی تا 48 ساعت قبل از پرواز تا 24 ساعت قبل از پرواز تا 12 ساعت قبل از پرواز از 12 ساعت قبل از پرواز
  سپهران سپهران همه کلاس ها 30 % 40 % 50 % 75 %
شرکت هواپیمایی شناسه نرخی تا 12 ظهر 3 روز قبل پرواز تا 12 ظهر 2 روز قبل پرواز تا 12 ظهر روز قبل پرواز تا 30 دقیقه قبل از پرواز از 30 دقیقه قبل از پرواز
  وارش وارش W 60 % 70 % 80 % 95 % 95 %
شرکت هواپیمایی شناسه نرخی تا 12 ظهر 3 روز قبل پرواز تا 12 ظهر روز قبل پرواز تا 3 ساعت قبل از پرواز از 3 ساعت قبل از پرواز
  وارش وارش LL, LW, LV, LU, LS, LR, LQ, LN, LM, LK, LE, LD, LB, LY, LI, LP, LT, LF 30 % 50 % 70 % 90 %
SS, SW, SV, SU, SR, SQ, SN, SM, SK, SE, SD, SB, SH, SY 20 % 40 % 60 % 80 %
HH, HW, HV, HU, HR, HQ, HN, HM, HI, HE, HD, HB, HS, HF, HJ, HG, HY 10 % 30 % 50 % 70 %
شرکت هواپیمایی شناسه نرخی تا 12 ظهر 3 روز قبل پرواز تا 12 ظهر روز قبل پرواز تا 4 ساعت قبل از پرواز از 4 ساعت قبل از پرواز
  ساها ساها همه کلاس ها 20 % 40 % 60 % 80 %
شرکت هواپیمایی شناسه نرخی تا 12 ظهر 3 روز قبل پرواز تا 12 ظهر روز قبل پرواز تا 5 ساعت قبل از پرواز از 5 ساعت قبل از پرواز
  ایرتور ایرتور V 30 % 40 % 70 % 80 %
M 30 % 40 % 60 % 70 %
H 30 % 40 % 50 % 60 %
Y,C 20 % 30 % 40 % 50 %